Bygdeutvalget

 

Vedtekter for Åsmarka Bygdeutvalg

 

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet på Åsheim den 02.02.1998, og revidert på årsmøtene den 01.02.1999 og den 31.01.2000.

 

 

§1. Formål

Åsmarka Bygdeutvalg er et fellesforum for befolkningen og andre med eierinteresser i Åsen skolekrets. Bygdeutvalget har som oppgave å ivarete interesser til beste for bygda. Utad overfor kommunen og andre offentlige og private veriksomheter, innad som møtested og koordinator for fellestiltak i arbeidet for bygdeutvikling.

 

 

§2. Organisasjonen

a) Åsmarka Bygdeutvalg velges på fritt grunnlag blant Åsmarkas innbyggere. Bygdeutvalgets representantskap skal bestå av ett medlem fra hvert lag/forening og ett felles medlem for næringsvirksomheter i skolekretsen. Representantskapet er et rådgivende organ for bygdeutvalget. Årsmøtet reviderer liste over lag/foreninger som representantskapet skal bestå av i valgperioden. Bygdeutvalgets leder er også leder for representantskapet.

 

b) Åsmarka Bygdeutvalg innkaller representantskapet til minst et møte årlig, eller når flertallet av representantskapets medlemmer ønsker å ha møte. Bygdeutvalget avvikler årlig årsmøte innen 1.februar med vanlige årsmøtesaker. Bygdeutvalget består av leder, 4 medlemmer og 2 nummererte varamedlemmer. Leder og utvalgsmedlemmer velges på årsmøtet. Bygdeutvalget konstituerer seg selv. Årsmøtet annonseres 3 uker i forveien. Driftsperioden følger kalenderåret. Representantskapet velder 3 medlemmer til valgkomite. Leder av bygdeutvalget kan ikke velges inn i valgkomiteen. Valgkomiteen foretar revisjon. Valgperioden: Medlemmer og varamedlemmer 2 år, leder 1 år. Endringer av vedtekter kan vedtas av årsmøtet. Det må være 2/3 flertall av de frammøtte for at endringen vedtas.

 

c) Lag/foreninger og næringsvirksomheter som er representert i representantskapet betaler en årlig kontigent som bestemmes på årsmøtet.

 

 

§3. Oppløsning

Åsmarka Bygdeutvalg oppløses når vedtak om dette fattes på to følgende årsmøter med minst 4 ukers mellomrom. Eventuelle innestående beløp disponeres av årsmøtet etter forslag fra Bygdeutvalget.

 

Åsmarka Bygdeutvalg

 

Åsmarka bygdeutvalg jobber med å fremme saker til beste for bygda. I praksis innebærer dette ei blanding av konkrete bygdeutviklingssaker og arrangementsaktivitet. Ta en titt på undersidene for mer informasjon.

 

Bygdeutvalget anno 2018 består av

 

  • Leder: Håkon Haugsrud
  • Kasserer: Martin Kvissellien
  • Sekretær: Wout Matsaers
  • Styremedlem: Gunn Rud
  • Styremedlem: Liv Marit Rud
  • Varamedlem: Trond Rikard Haukåssveen
  • Varamedlem: Torjus Aaseth

 

Send oss gjerne en e-post på bygdeutvalget@aasmarka.com eller webansvarlig@aasmarka.com

 

Støtt Bygdeutvalget

med grasrotandelen din

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved