Bygdeutvalget

 

Vedtekter for Åsmarka Bygdeutvalg

 

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet på Åsheim den 02.02.1998, og revidert på årsmøtene den 1.2.1999, den 31.1.2000 og den 21.2.2017.

 

 

§1. Organisasjonens navn og formål

a. Åsmarka Bygdeutvalg er et fellesforum for befolkningen i Åsmarka og andre med eierinteresser i Åsen skolekrets.

b. Medlemmer

Åsmarka bygdeutvalg består av alle som nevnt i §1 a og derved utgjør Bygdeutvalgets medlemmer.

c. Oppgaver

Bygdeutvalgets oppgave er å ivareta bygdas interesser. Utad overfor kommunen og andre offentlige og private virksomheter, innad som møtested og koordinator for fellestiltak innen bygdeutvikling.

 

 

§2. Organisering

a. Årsmøtet er Bygdeutvalgets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar, og består av alle som nevnt under §1b. Innkalling sendes alle husstander senest 3 uker i forvegen. Årsmøtet skal behandle årsmelding, årsregnskap, valg av styre, revisor og valgkomite, i tillegg til innkomne saker. Saker til behandling må være nevnt i innkallingen, og sakspapirene gjort tilgjengelig for alle. Det godtas at sakspapirer tilsendes på oppfordring, Vedtak fattes med alminnelig flertall.

b. Styret består av 5 medlemmer, og to varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet for 1 år, mens resten av styret velges for 2 år og konstituerer seg selv. Styret innkaller til årsmøte og medlems/bygdemøter når dette er bestemt av årsmøtet, av ekstraordinært årsmøte eller når styret finner det nødvendig. Styret skal gjennomføre fellesarrangement slik årsmøtet har bestemt. Styret kan uten videre opprette arbeidsutvalg for avgrensede oppgaver/arrangement. Styret skal igangsette valgkomiteens arbeid innen november. Styret må selv skaffe økonomiske midler til driften. Styret er beslutningsdyktig med tre medlemmer til stede og vedtak fattes med alminnelig flertall.

c. Valgkomiteen består av to medlemmer. Medlemmene velges for 2 år, men slik at kun et medlem går ut hvert år. Valgkomiteen starter sitt arbeid senest utgangen av november.

d. Revisor kan velges fritt, også utenfor bygda. Revisor velges for 1 år og kan gjenvelges.

 

 

§ 3 Ekstraordinært årsmøte

a. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte om styret eller minst 30 av medlemmene krever det. Kun saker som innkallingen gjelder, kan behandles.

 

§ 4. Vedtektsendring og oppløsning

a. Vedtektsendringer kan vedtas på årsmøtet, enten et ordinært eller ekstraordinært.

b. Oppløsning

Åsmarka bygdeutvalg oppløses når vedtak om dette fattes på to følgende årsmøter med minst 4 uker i mellom. Eventuelle innestående beløp eller verdier, disponeres av Årsmøtet med forslag fra Bygdeutvalgets sittende styre.

 

Åsmarka Bygdeutvalg

 

Åsmarka bygdeutvalg jobber med å fremme saker til beste for bygda. I praksis innebærer dette ei blanding av konkrete bygdeutviklingssaker og arrangementsaktivitet. Ta en titt på undersidene for mer informasjon.

 

Bygdeutvalget anno 2018 består av

 

  • Leder: Håkon Haugsrud
  • Kasserer: Martin Kvissellien
  • Sekretær: Wout Matsaers
  • Styremedlem: Gunn Rud
  • Styremedlem: Liv Marit Rud
  • Varamedlem: Trond Rikard Haukåssveen
  • Varamedlem: Torjus Aaseth

 

Send oss gjerne en e-post på bygdeutvalget@aasmarka.com eller webansvarlig@aasmarka.com

 

Støtt Bygdeutvalget

med grasrotandelen din